แนะนำหนังสือ ห้องสมุดวัดจากแดง ตุลาคม 2564

หนังสือน่าสนใจ เดือนตุลาคม 2564 ห้องสมุดวัดจากแดง (โพธิยาลัย)

หนังสือน่าสนใจ เดือนตุลาคม 2564 ห้องสมุดวัดจากแดง (โพธิยาลัย)

 

1. เทโลเมียร์ ยาวแล้ว Young

เขียนโดย: ธิดากานต์ รุจิพัฒนกุล

2. ภัททจารีมหาเถรกถา
เขียนโดย: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (วีระ ภทฺทจารี)

3. “หวอ” ชีวิตไทยในไฟสงครามโลกครั้งที่ 2
เขียนโดย: สรศัลย์ แพ่งสภา

4. เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์
เขียนโดย: เอื้อน เล่งเจริญ

5. เรียนภาษาอังกฤษด้วยการ์ตูน : How to easily spesk English
เขียนโดย: ทังปี้ซิง

6. เรียนรู้และเทคนิคการใช้ PageMaker
เขียนโดย: ภัททิรา เหลืองวิลาศ

7. รวมชุดโปรแกรม Plugเขียนโดย: ins photoshop kai’s power tools
เขียนโดย: อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล

8. รวมชุดโปรแกรม Plugเขียนโดย: ins photoshop eye candy & ulead
เขียนโดย: อุดมทรัพย์ กรรดิพณิชกูล

9. เคล็ดลับหัวหน้างาน
เขียนโดย: อนันยช

10. Reading the Buddha’s discourses in Pali
เขียนโดย: Bodhi, Bhikkhu

11. ส.ค.ส. พระราชทาน
เขียนโดย: กฤชกร เพชรนอก

12. ขุทฺทกนิกายฏฺฐกถาย ธมฺมปทฏฺฐกถาวณฺณนา : ปฐโม ภาโค

13. Being peace
เขียนโดย: Nhat Hanh, Thich

14. สนทนาปราศรัยในภาษาอังกฤษ : English conversation 365
เขียนโดย: ประมวญ ดิคคินสัน

15. The monkey king เฮ่งเจีย อิทธิฤทธิ์เทพวานร
เขียนโดย: Dickins, Rosie

16. Awakened women : surpassing great brahma
เขียนโดย: Somdet Phra Buddhaghosacariya
(Prayudh Payutto) P.A. Payutto”

17. ตอบ ดร.มาร์ติน : ดลถิ่นอริยชน สตรีหลุดพ้นขึ้นเหนือมหาพรหม
เขียนโดย: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.อ.ปยุตฺโต

18. พุทธธรรม (เฉพาะภาพรวม) : an overview of Buddhadhamma
เขียนโดย: สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ป.อ.ปยุตฺโต

19. พรมงคลจากบนฟ้า

20. คู่มือพระวิปัสสนาจารย์
เขียนโดย: พระครูปลัดสัมพิพัฒนธรรมาจารย์ (นิรันดร์ อภิปุญฺโญ)

21. ฟ้านั้นมันมืดเอง
เขียนโดย: วิวัฒน์ กิรานนท์

22. เห็นท่า (ทาง) ก็รู้ใจ : Body language
เขียนโดย: พีส, อัลแลน

23. กบฏโหดหวังยึดแผ่นดินสยามสมัยสมเด็จพระนารายณ์
เขียนโดย: เกริกฤทธิ์ เชื้อมงคล

24. ย้อนรอยกรุงสุโขทัย

25. รู้จัก อนุมูลอิสระ
เขียนโดย: เอมอร ตรีภิญโญ

26. ประวัติศาสตร์เอเชียอาคเนย์ ถึง พ.ศ. 2000
เขียนโดย: สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ.

27. ชีวิตพิสดารของบุคคลเรืองนาม little known facts about well known people
เขียนโดย: คาร์เนกี, เดล

28. หญิงชาวสยาม
เขียนโดย: เอนก นาวิกมูล

29. กินอาหาร 3 สี “พฤกษเคมี” ไม่ป่วย เพิ่มสวย
เขียนโดย: พิมพ์มาดา

30. อัจฉริยะสร้างสุข
เขียนโดย: วนิษา เรซ

31. ตำนานนักเดินทาง เปิดบันทึกโลกตะวันออก
เขียนโดย: จิระนันท์ พิตรปรีชา

32. ลูกอีสาน
เขียนโดย: คำพูน บุญทวี

33. สงครามประวัติศาสตร์
เขียนโดย: รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์

34. รหัสลับดาวินชี : the Da Vinci code
เขียนโดย: บราวน์, แดน

35. ผู้หญิงฉลาดต้องโง่ให้เป็น
เขียนโดย: สุพัตรา มะโนนัย

36. ศาสนาเปรียบเทียบ
เขียนโดย: เสฐียร พันธรังษี

37. เกร็ดพงศาวดารล้านนา
เขียนโดย: ลำจุล ฮวบเจริญ

38. ภิกษุกับนักปรัชญา : บทสนทนา พุทธศาสนาเขียนโดย: ปรัชญาตะวันตก

39. อัจฉริยะ…เรียนสนุก
เขียนโดย: วนิษา เรซ

40. วากยวิธานทีปนี อธิบายหลักการแต่งบาลี
เขียนโดย: พระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน)

41. เสขิยวัตร ต้นบัญญัติมารยาทไทย
เขียนโดย: พระราชภาวนาจารย์ วิ. (เผด็จ ทตฺตชีโว)

42. ศาสนาต่างๆ
เขียนโดย: สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สนฺตงฺกุโร)

43. ประมวลปกิณณกธรรม ปุจฉาเขียนโดย: วิสัชนา ปฐมภาค

44. 100 ways to improve your writing
เขียนโดย: Provost, Gary

45. The oxfort essential guide to writing
เขียนโดย: Kane, Thomas S.

46. Word power made easy
เขียนโดย: Lewis, Norman

47. จุดอ่อนของมนุษย์ จากเดล คาร์เนกี
เขียนโดย: หลิว, หย่ง เซิง

48. การฝึกพูดแบบเดล คาร์เนกี
เขียนโดย: หลิว, หย่ง เซิง

49. The way of nonเขียนโดย: attachment : the practice of insight meditation Dhiravamsa

50. พระไตรปิฎก ฉบับภาษาปัจจุบัน
เขียนโดย: พระมหาอนนท์ โพธิเมธี

51. Without and within questions and answers on the teachings of theravada Buddhism
เขียนโดย: Chiverton, Shaun, Ajahn Jayasaro

52. Footprints of the Buddhas of this era in Thailand and the Indian subcontinent, Sri Lanka, Myanmar
เขียนโดย: Crocco, Mc Keen Di

53. ปฏิปทา ธรรมาจารย์ 85 ปี คุณแม่ ดร.สิริ กรินชัย

54. Barron’s 1100 words you need to know
เขียนโดย: Bromberg, Murray

55. คนเก่งมาจากไหน : the talent code
เขียนโดย: คอยล์, แดเนียล

56. ยิว
เขียนโดย: คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

57. วิธีพูดให้คนชอบคุณใน 1 นาที : How to get anyone to like you in 1 minute
เขียนโดย: เฌอมาณย์ รัตนพงศ์ตระกูล

58. ไม่ว่าใครก็สุขภาพดีได้เหมือนคุณหมออายุ 101 ปี
เขียนโดย: ทะนะกะ โยะชิโอะ

59. สุข (อุดม) คติ : healthitude
เขียนโดย: พิจักษณ์ วงศ์วิศิษฎ์

60. พม่าเสียเมือง
เขียนโดย: คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว.

61. วิทยาศาสตร์ความอ้วน

เขียนโดย: เฝิง, เจสัน