โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ๑๕ พระราชาคณะ

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ๑๕ พระราชาคณะ

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ จํานวน ๑๕ รูป ดังนี้

 • ๑. พระเทพพัชรญาณมุนี สถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสี จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมพัชรญาณมุนี
 • ๒. พระเทพศากยวงศ์บัณฑิต หรือ “เจ้าคุณอนิลมาน” วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมศากยวงศ์วิสุทธิ์
 • ๓. พระเทพวัชรบัณฑิต “เจ้าคุณสมจินต์” วัดปากน้ำ เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมวัชรบัณฑิต
 • ๔. พระราชปริยัติมุนี หรือ “เจ้าคุณเทียบ” วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพวัชราจารย์
 • ๕. พระราชวชิรญาณ วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพพัชรญาณมุนี
 • ๖. พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชวัชรบัณฑิต
 • ๗. พระครูภาวนาพิลาศ วัดเขาวง จ.สระบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชภาวนาพัชรญาณ
 • ๘. พระครูกันตสีลสัมบัน วัดป่าสมบูรณ์ธรรม จ.พิษณุโลก เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชวัชรญาณเวที
 • ๙. พระครูปลัดอนันต์ อกิญฺจโน วัดมาบจันทร์ จ.ระยอง เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรญาณ
 • ๑๐. พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขนฺติพโล) วัดเทพเจติยาจารย์ จ.เชียงใหม่ เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชปัญญาวชิโรดม
 • ๑๑. พระอธิการอินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก วัดอุดมมงคลวนาราม จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชภาวนาวชิรากร
 • ๑๓. พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดเกษรศีลคุณ จ.อุดรธานี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมาจารย์ 13.พระมหาตอง ธมฺมวุฑฺโฒ วัดป่าวชิรบรรพต จ.ชลบุรี เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิรธรรมวิธาน
 • ๑๔. พระครูถิรธรรมรัต วัดราษฎร์อุปถัมภ์ จ.พังงา เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณโสภณ
 • ๑๕. พระเบร็ท อจโล ที่พักสงฆ์อานันทคีรี จ.เพชรบูรณ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระวชิรญาณมุนี

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๗ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

แหล่งอ้างอิง: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/B/034/T_0003.PDF

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ๑๕ พระราชาคณะ