วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๖๒

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๖๒

ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๒ เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: กันยายน ๒๕๖๔
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปิน บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพ: วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ธีรปัญโญ, พระมหาณัฐพงศ์​ วณฺณโสภโณ ป.ธ.๙ (ศรีแพร), ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’

 

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2564). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2021/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ62/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พระคันธสาราภิวงศ์. (2564). พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี?. วารสารโพธิยาลัย,  7(62), 49.


คำสำคัญ: โพธิยาลัย, วารสาร, พุทธศาสนา, บทความ, งานวิจัย, พระเมธีวิชรโสภณ, ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) พระคันธสาราภิวงศ์, จำรูญ ธรรมดา, นายธรรมดา, ธีรปัญโญ, e book, พระมหากีรติ ธีรปัญโญ,  พระมหาสมปอง มฺทิโต, ปาฬิปาโมกข์, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏฺโฐ, บัญชา, อิงธัมม์, พระครููประคุุณสรกิจ, คณะสงฆ์, วัดจากแดง, กัจจายนไวยกรณ์, โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน, ใต้ฟ้าวัดจากแดง, พุทธคยา, มรดกโลก, มรดกชาวพุทธ, สนทนาภาษาพระพุทธเจ้า, ประทีปธรรมแห่งบาลี, วันวิสาขบูชา วันต้นไม้แห่งชาติ, ความเป็นมาของต้นพระศรีมหาโพธิ์, พระพุทธเจ้าไม่ได้พูดภาษาบาลี, พุทธประวัติจากพระโอษฐ์, ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร, กรรมกถา, ปฐมเทศนา


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 7 ฉบับที่ 62 ประจำเดือน เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2564