วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๖๑

ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๗ ฉบับที่ ๖๑ เดือนเมษายน ๒๕๖๔

 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: พระมหากีรติ ธีรปญฺโญ
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: กรกฎาคม ๒๕๖๔
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปิน บัญชา หนังสือ
 • เครดิตภาพ: วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย ธีรปัญโญ, พระมหาณัฐพงศ์​ วณฺณโสภโณ ป.ธ.๙ (ศรีแพร), ทพญ.อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, กลุ่มเพื่อนธรรม เพื่อนทำ และขอขอบคุณเจ้าของภาพจาก Internet ทุกท่าน
 • ศิลปกรรม : สหมิตรกรุ๊ปทีม
 • อุปถัมภ์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์: คุณพัชรพิมล ยังประภากร ประธานกรรมการ ‘สุวิมล’

 

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2564). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2021/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ61/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

ทองย้อย แสงสินชัย. (2564). Congratulations พูดเป็นบาลีว่าอย่างไร. วารสารโพธิยาลัย,  7(61), 157-158.


คำสำคัญ: โพธิยาลัย, วารสาร, พุทธศาสนา, บทความ, งานวิจัย, พระเมธีวิชรโสภณ, ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) พระคันธสาราภิวงศ์, จำรูญ ธรรมดา, นายธรรมดา, ธีรปัญโญ, e book, พระมหากีรติ ธีรปัญโญ,  พระมหาสมปอง มฺทิโต, ปาฬิปาโมกข์, สมณะเพาะพุทธ จันทเสฏฺโฐ, บัญชา, อิงธัมม์, พระครููประคุุณสรกิจ, คณะสงฆ์, วัดจากแดง


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 7 ฉบับที่ 6๑ ประจำเดือน เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564