สมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระสังฆราช ประทานปัจจัย จัดหา หน้ากากอนามัย แจกจ่ายพระสงฆ์ ทั่วประเทศ

ประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๑/๒๕๖๓วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สือเนื่องจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานปัจจัย จำนวน ๒ ล้านบาท จัดหา หน้ากากอนามัย แจกจ่ายพระสงฆ์ในวัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเฉพาะวัดที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก และรวมถึงแจกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาวัดด้วย นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ประสานงาน และเตรียมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-๑๙) ดังกล่าว

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ กล่าวว่า กำลังเตรียมประสานงานหามาตรการต่างๆ โดยเน้นดูแลวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และถือเป็นแหล่งศูนย์กลางของชุมชนที่สำคัญ มีประชาชนเข้า-ออก เป็นจำนวนมาก เบื้องต้นต้องการให้มีการทำความสะอาดทุกวัน ด้วยการฉีดพ่นยาได้ก็จะเป็นเรื่องดี เช็ดด้วยน้ำยาทำความสะอาดจุดต่างๆ ที่คนสัมผัส เช่น ราวประตู ราวบันได ระเบียงหน้าต่าง เป็นต้น

โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาภันธ์ ๒๕๖๓ ได้มีประกาศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง งดการเฝ้าถวายสักการะสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ความว่า

ตามที่ เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังที่ทราบโดยทั่วไปแล้ว นั้น

คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลพระอนามัยเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจ้งแก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชว่า ด้วยเหตุแห่งพระชนมายุสูง และการปฏิบัติพระกรณียกิจ ที่ต้องประทับท่ามกลางสมาคมของหมู่ชน จำนวนมาก นับเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรค จึงสมควร งดการประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเป็นการทั่วไป และงดการเฝ้าของบุคคลทั่วไป โดยใกล้ชิด ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงขอประกาศ งดการนำความกราบทูล ขอประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า และงดการเปิดให้ประชาชนเฝ้า ถวายสิ่งของ และเครื่องสักการะได้เป็นการทั่วไป ดังที่เคยปฏิบัติในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาด จะคลี่คลาย (สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, 2563)

สมเด็จพระสังฆราช ประทานปัจจัย จัดหา หน้ากากอนามัย แจกจ่ายพระสงฆ์ ทั่วประเทศ