พระเมธีวชิรโสภณ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร บรรยายธรรม เทศน์

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ บรรยายพิเศษ การผลิตจีวรจากวัสดุรีไซเคิล และการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ม.เกษมบัณฑิต-ร่มเกล้า

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๓ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง ร่วมบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การผลิตจีวรจากวัสดุรีไซเคิล และการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” งานประชุมวิชาการนวัตกรรมด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐-๑๐.๑๕ น. เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือเชิงวิชาการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมกับส่งเสริมขวัญกําลังใจกับ คณะกรรมการดําเนินงานและแขกผู้มีเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ณ ห้องประชุมเกษมสันติบาต ชั้น ๑๒ อาคารเกษมนครา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร บรรยายธรรม เทศน์

การประชุมวิชาการระดับชาติ ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน “นวัตกรรม ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ครั้งที่ ๓ ประจําปี ๒๕๖๓ ภายใต้หัวข้องาน “นวัตกรรมและเทคโนโลยี ๔ ขั้น กับอุตสาหกรรม ๔.๐ เพื่อพัฒนาประเทศไทย ๔.๐” ซึ่งเป็นการประชุมทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหน่วยงานจาก ๕ สถาบันการศึกษา ประกอบด้วย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมเทคโนโลยี ครอบคลุมอุตสาหกรรม 4.0 และผลงานสิ่งประดิษฐ์ โดยผู้ประกอบการจากภาคส่วนต่างๆ มากกว่า 30 หน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ท่านองอาจ ปัญญาชาติรักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธาน ดำเนินการโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


รายการอ้างอิง:

 


โพสที่เกี่ยวข้อง:

บรรยายพิเศษ การผลิตจีวรจากวัสดุรีไซเคิล และการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน การประชุมวิชาการระดับชาติ