งานบําเพ็ญกุศล ศาลานาม วัดจากแดง

เสาร์ที่ ๑๘ ม.ค. ๖๓ ขอเชิญร่วมงานบําเพ็ญกุศลศาลานาม

ขอเชิญร่วม งานบําเพ็ญกุศล ศาลานาม
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ณ ศาลานาม วัดจากแดง

กําหนดการ

๐๘.๔๐ น.   นิมนต์พระภิกษุทุกรูปขึ้นนั่งบนอาสนะ

๐๙.๐๙ น.   เจ้าภาพจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย

    •  กล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย, สมาทานศีล
    •  พระภิกษุสวดมาติกาบังสุกุล และสวดมหาปัฏฐานสูตร
    •  เจ้าภาพและคณะผู้ร่วมบุญ ถวายเครื่องไทยธรรมพระภิกษุ
    •  แสดงสัมโมทนียกถา โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง

๑๐.๓๐ น.   พระภิกษุอนุโมทนากถา เสร็จพิธี
๑๐.๔๕ น.   ถวายเพลพระภิกษุ

ขอเรียนเชิญทุกท่านนําอัฐิ รูปภาพ หรือชื่อสกุล
บุคคลที่เคารพรักที่ล่วงลับไปแล้วมาร่วมพิธี

หากท่านใดประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพบูรณะโรงไฟ
ติดต่อได้ที่ คุณไก่ คลิกโทร: 095-998-1654

บําเพ็ญกุศล ศาลานาม วัดจากแดง