หมู่บ้านสัมมาอาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

หมู่บ้านสัมมาอาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ พิธีเปิดงานโครงการ หมู่บ้านสัมมาอาชีพ ณ ชุมชนรอบวัดจากแดง ม.๖ เป็นโครงการที่จัดขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

หมู่บ้านสัมมาอาชีพ

เป็นนโยบายที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปากท้องของประชาชนในระดับล่างที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ โดยมีแผนที่ส าคัญ คือ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งได้รับมอบให้กระทรวงมหาดไทยที่มีกรมพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการไปสู่การปฏิบัติ

 

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วัดจากแดงมีศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติ ฝึกอาชีพและเป็นแหล่งเรียนรู้การประกอบอาชีพที่สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นนำไปทำตามให้สำเร็จได้

หมู่บ้านสัมมาอาชีพ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง