ไวยากรณ์เบื้องต้นใหม่

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น

ไวยากรณ์เบื้องต้นใหม่ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น [เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษา บาลีใหญ่]

ชื่อหนังสือ: ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น [เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาบาลีใหญ่] ISBN: 978-616-361-372-1
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ
ตรวจทาน: พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล, พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาพโล, พระพัชรพล ปิยสีโล, พระมหาฟูกิจ ชุติปฺโญ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาณัฐวัฒน์ กิตฺติโก, คุณภัทรี วัยอุดมวุฒิ, คุณอภิวัฒน์ กิตติสืบวงศ์, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
ออกแบบปก: คุณมงคล ศรีเดชะ (ฟุตบาทแกลลอรี่)
พิมพ์ครั้งที่ 5: เมษายน พ.ศ. 2562
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตตมปญโญ. (2562). ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น [เพื่อเป็นพื้นฐานสําหรับการศึกษาบาลีใหญ่]  (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

ในห้องเรียน พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: