สัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๓ ที่วัดจากแดง ปี ๒๕๕๒

สัมมนาพระวินัยครั้งที่ ๑๓ ที่วัดจากแดง ปี ๒๕๕๒ (MP3)