หมายเลข โทรศัพท์ เบอร์โทร ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ วัดจากแดง

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลฺงกาโร) เจ้าอาวาสวัดจากแดง
ที่อยู่ :  วัดจากแดง 16 หมู่6 ถ.เพชรหึงษ์ ซอย 10 ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130

  • พระมหากฤษดา     084-677-7588         บรรพชา/อุปสมบท
  • พระมหาพรวิวัฒน์   097-286-6585        กิจนิมนต์
  • พระเอกพล​ อคฺคปญฺโญ            095-927-2026          ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และติดต่อเรื่องการบริจาคขวดนํ้าพลาสติก
  • โยมแอน                 066-159-9558           ประชาสัมพันธ์โครงการสิ่งแวดล้อม
  • โยมไก่                    095-998-1654           ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม
  • โยมติ๋ม                   062-234-9281           ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล
  • โยมเกด/โยมช่อ    02-464-1122, 097-934-2179  แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์  – ใบอนุโมทนาบัตร และฝ่ายบัญชี
  • โยมแดง/โยมสมร   087-088-6243, 083-302-2448 แผนกครัว
  • โยมกบ    02-462-5928            ธุรการ หนังสือ-CD
  • โยมมาย                  086-536-3366           ฝ่ายโสตทัศน์

หมายเลข โทรศัพท์ เบอร์โทร ติดต่อ ฝ่ายต่างๆ วัดจากแดง

ติดต่อ โทร เบอร์ เบอร์โทรติดต่อวัด ติดต่อวัด เบอร์วัด วัดโทร หมายเลข  หมายเลขโทรศัพท์ โทรศัพท์วัด วัดจากแดง เว็บไซต์ website watchakdaeng ค้นหา หมายเลข เบอร์โทร โทรศัพท์ Telephone mobile call line งาน สมัครงาน  ใบเสร็จ สำเนา เอกสาร สถานที่ ตั้งอยู่ ที่ตั้ง ที่อยู่ สำนัก เรียนบาลี เลขที่ ติดต่อ สอบถาม ข้อมูลข่าวสาร สาระ ข่าว แจ้งเรื่อง ระบบ  โทรศัพท์ เบอร์โทร เจ้าหน้าที่ พระ โยม ห้องธุรการ ห้องประชาสัมพันธ์ เรียน สมัครเรียน อบรม บวชเนกขัมมะ ปฎิบัติธรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อนุมโมทนา บัตร ใบ ตั๋ว บัญชี สัญญา ติดตาม เงิน ปัจจัย เบิก ใบอนุโมทนา ใบเสร็จ ห้องครัว ครัว แม่บ้าน แม่ครัว คนขับ คนขับรถ โยม สิ่งแวดล้อม แอน มาย  ปิยะ ปุ้ง ติปิฏกสิกขาลัย โพธิยาลัย ปีเตอร์ สังคีต พระ อาจารย์ ทำบุญ ทำทาน สวดมนต์ นิมนต์ นิมนต์พระ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มัคทายก มัคนายก  นัดหมาย บริจาคขวด รับขวด โทรเรียรถ รถรับขวด รถขนขวด กฐิน  วันอาทิตย์ ไหว้พระ สมันตมหาปัฎฐานเจดีย์ สุธัมมาศาลา อาคารโพธิยาลัย อุปัชฌา ไวยาวัจกร มักทายก มรรคนายก มัคนายก บรรพชา อุปสมบท ทางไป วัดจากแดง เส้นทาง รถเมล์สายท่าน้ำพระประแดง คลองลัดโพธิ์ บางกอบัว บางน้ำผึ้ง รถส่วนตัว ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเพชรหึงษ์ ซอย 10