วารสารโพธิยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 57 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๗

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๗ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๓
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: ตุลาคม ๒๕๖๓
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2020/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ57/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ กับ ดร.วิรไท สันติประภพ. (2563). สนทนาภาษาธรรม ชีวิตและการปฏิบัติธรรม. วารสารโพธิยาลัย, 5(57), 34-46.

พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร. (2563). วิสัชนาธรรม : สารพันปัญหาธรรม. วารสารโพธิยาลัย,  5(57), 3-9.


คำสำคัญ:

วารสาร วารสารโพธิยาลัย, โพธิยาลัย, วัด, วัดจากแดง, วิสาขบูชา, อ.ปัญญา วิจินธนสาร, พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท), พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก, พนิตา อังจันทรเพ็ญ, ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, พันธุ์รพี นพรัมภา, วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย, วันสำคัญของโลก, พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, กวีนิพนธ์ – อาสาฬหะ, พระเทพพัชรญาณมุนี (ชยสาโรภิกขุ), พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล, ธีรปัญโญ, พระไตรปิฎก, ปปัญจา, สนทนาภาษาธรรม, พระมหาฟูกิจ ชุติปัญโญ, ดร.วิรไท สันติประภพ, โควิด 19, พระดุษฎี เมธังกุโร, พระอาจารย์อจโลภิกขุ (BRETT HANSEN), ญาณทีปะมหาเถระ, หิริโภภิกขุ, ใครคือใครในพุทธศาสนาเถรวาท, พระมหาสมปอง มุทิโต, ปาฬิปาโมกข์, บาลีไวยากรณ์, พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล (นิรัญรักษ์) ป.ธ.๙, นายธรรมดา, วิเทศทัยย์, 


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 5 ฉบับที่ 57 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2563