วารสาร โพธิยาลัย ฉบับที่ 56

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๖

 • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๖ เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๓
 • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต
 • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
 • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
 • รองบรรณาธิการ: ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์
 • ผู้ช่วยบรรณาธิการ: พันธุ์รพี นพรัมภา
 • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
 • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
 • พิมพ์ครั้งที่ ๑: มิถุนายน ๒๕๖๓
 • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
 • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร

 


การเขียนอ้างอิงแบบ APA 6th edition:

 • ตัวอย่างการเขียนอ้างแหล่งที่มาจากหน้าเว็บเพจ

วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย. เข้าถึงได้จาก https://watchakdaeng.com/2020/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ56/


 • ตัวอย่างการเขียนอ้างอิงบทความในเล่ม

จำรูญ ธรรมดา และ สุธาวัชร์ ปานเงิน. (2563). พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสภาษาบาลี จริงหรือ ?. วารสารโพธิยาลัย, 5(56), 6-15.

พระไพศาล วิสาโล. (2563). ธรรมกถา : บทบาทของพระสงฆ์ในพุทธศาสนา. วารสารโพธิยาลัย,  5(56), 28-32.


คำสำคัญ:

วารสาร วารสารโพธิยาลัย, โพธิยาลัย, วัด, วัดจากแดง, วิสาขบูชา, อ.ปัญญา วิจินธนสาร, พระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท), พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก, พนิตา อังจันทรเพ็ญ, ทพญ. อัจฉรา กลิ่นสุวรรณ์, พันธุ์รพี นพรัมภา, วัดจากแดงและสถาบันโพธิยาลัย, วันสำคัญของโลก, พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร, พระอาจารย์ อจโล ภิกขุ (BRETT HANSEN), พระมหาสมปอง มุทิโต, วันต้นไม้, ปาฬิโมกข์, ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์, บาลี สนามสอบ, พระมหาไพโรจน์ ญาณกุสโล นิรัญรักษ์, นายธรรมดา, มองเทศ-มองไทย, วิเทศทัยย์, จำรูญ ธรรมดา, สุธาวัชร์ ปานเงิน, พระเทพพัชรญามุนี (ชยสาโรภิกขุ), ปปัญจา, พระไพศาล วิสาโล ธรรมกถา, ประสบการณ์ธรรม, กองบรรณาธิการ, ธรรมผ่านจอ, ษ์, พระมหาสมปอง มุทิโต, ท่องไปในโลกบาลีไวยากรณ์, ในประสบการณ์


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

วารสารโพธิยาลัยทั้งหมด  |  จุลสารโพธิยาลัย  |  จุลสารจากแดงสัมพันธ์  |  จุลสารสื่อธรรมเพื่อนำสันติสุข  |  ตำราเรียน  |  การ์ตูน  |  หนังสืออื่นๆ

วารสารโพธิยาลัยปีที่ 5 ฉบับที่ 56 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2563