วารสาร โพธิยาลัย ฉบับที่ 54

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๔

  • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๔ เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๓
  • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
  • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
  • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑: พฤษภาคม ๒๕๖๓
  • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • ภาพปก: มหาเจดีย์ชเวดากอง เมียนมา “๗๒ ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เมียนมา”

 


การอ้างอิง:

  • วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 54. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/wp-content/uploads/2020/05/podhiyalai_54.pdf

วารสารโพธิยาลัย ปีที่ 5 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2563