วารสารโพธิย ฉบับที่ 51

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๑

  • ชื่อวารสาร: วารสารโพธิยาลัย ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๕๑ เดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  • ประธานผู้ก่อตั้ง: พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก
  • บรรณาธิการอำนวยการ: พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
  • บรรณาธิการบริหาร: พนิตา อังจันทรเพ็ญ
  • ประสานงาน: พระครูประคุณสรกิจ(พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท)
  • กองบรรณาธิการ: คณะสงฆ์วัดจากแดง
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑: กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
  • จัดพิมพ์โดย: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
  • ภาพปก: ศิลปินแห่งชาติ อ.ปัญญา วิจินธนสาร

 


การอ้างอิง:

  • วัดจากแดง. (2563). วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 51. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2019/วารสารโพธิยาลัย-ฉบับ51/

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๕๑