นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

คุณครูนำ นักเรียนจากโรงเรียนสตรีวิทยา ร่วมทำ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ที่ศูนย์การเรียนรู้สิ่งแวดล้อมวัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

 

กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ โรงเรียนสตรีวิทยา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในลักษณะอาสาสมัครเพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจของผู้เรียนให้มีความ เมตตากรุณา มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะเพื่อช่วยสร้างสรรค์สังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

โพสอื่น ๆ ที่คล้ายกัน: