การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน อิศริยา นุตสาระ

อบรมหลักสูตร “การนำ พุทธธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ภาค 2 ปีการศึกษา 2562

โครงการฝึก อบรมหลักสูตร “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง ๓ มกราคม ๒๕๖๓ ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น ๖ ห้อง ๖๐๒ (SWB602) มหาวิทยาลัยรามคำแหง และปฏิบัติธรรมนอกสถานที่ วันอังคารที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ วัด จากแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

รายละเอียดกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำ พุทธธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน” ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ต่อสังคม ไม่เพียงด้านการให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น แต่ยังมีหน้าที่สำคัญ ในด้านการบ่มเพาะศีลธรรม และจริยธรรมให้แก่สังคมด้วย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากอาจารย์สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ทุกคน นอกจากจะได้รับสาระสำคัญจากหลักธรรมคำสอน โดยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละหัวข้อบรรยายแล้ว คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ยังได้จัดทำ เอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอน ที่น่าสนใจ มอบให้แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทุกคน ด้วย

การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน อิศริยา นุตสาระ

ความเป็นมาโครงการ

โครงการ อบรม การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นโครงการ ที่จัดต่อเนื่องยาวนานมากกว่า หนึ่งทศวรรษ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๖ นับตั้งแต่ รองศาสตราจารย์ ดร. พิชญ์ สมพอง ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กระทั่งปัจจุบันที่ดำเนินโครงการฯ โดยรองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เพราะเล็งเห็นความสำคัญ ต่อบทบาทหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเผยแผ่ เพื่อให้คนในสังคม ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และสามารถ นำความรู้ความเข้าใจ จากหลักธรรมคำสอน มาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ถือเป็นหลักชัยสำคัญ ในการดำเนินชีวิต ที่จะทำให้ผู้คน ในสังคมอยู่ร่วมกันได้ อย่างสันติสุข

 


ภาพและข่าวจาก: เพจ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การนำ พุทธธรรม มาใช้ในชีวิตประจำวัน