โครงสร้างลักษณะต่าง ของภาษาบาลี 3

โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี 3 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 วิธีการแปลอรรถกถา

โครงสร้างลักษณะต่าง ของภาษาบาลี 3โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๓ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ วิธีการแปลอรรถกถา

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างลักษณะต่างๆ  ของภาษาบาลี ๓ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕ วิธีการแปลอรรถกถา
ISBN:
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน:
พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ.๒๕๕๗
พิมพ์ที่: ไม่ปรากฎชื่อสำนักพิมพ์

Download_Button.svg

 

 

ตัวอย่างการเขียนอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2557). โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี 3 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 วิธีการแปลอรรถกถา. มปพ.

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2562). โครงสร้างลักษณะต่างๆ ของภาษาบาลี 3 ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 วิธีการแปลอรรถกถา. เข้าถึงได้จาก https://www.watchakdaeng.com/2019/structure-characteristics-of-pali-3_pali-language-skills-5_methods-for-translating-commentary-2014-2557/

 


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: