มาฝึกแต่งบาลี ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6

หนังสือ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6 “มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ”

มาฝึกแต่งบาลี ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ ทักษะการใช้ภาษาบาลี 6

ชื่อหนังสือ: มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ, ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖
ISBN: 978-616-413-385-3
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาพิษณุ วรมงฺคโล, พระมหาวัชรินทร์ ปญฺญาพโล, พระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ, พระมหาทรงพล รตนโชโต, พระมหาสุวิทย์ ปิยธมฺโม, คุณอภิวัฒน์ กิตติสืบวงศ์
พิมพ์ครั้งแรก: พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙
พิมพ์ที่: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2559). มาฝึกแต่งบาลีกันเถอะ, ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๖. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: