ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 1 หลักการแปลขั้นพื้นฐาน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557)

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ ๑ หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2557)

ชื่อหน้งสือ: หลักการแปลบาลีขั้นพื้นฐาน
ISBN: 978-616-361-373-8
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์
ตรวจทาน: พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท, พระมหากีรติ ธีรปุญฺโญ, อาจารย์รัฐการ ปิ่นแก้ว
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.๒๕๕๗
พิมพ์ที่: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด

Download_Button.svg

 

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2559). ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๑ หลักการแปลขั้นพื้นฐาน. นนทบุรี: บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง.

ไปดูฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๒  คลิก…


 

 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: