ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย

ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย

บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น พระมหาธิติพงษ์ อุตฺตมปญฺโญไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลี เป็นประเพณีของชาวไทย

ข้อมูลบรรณานุกรม

ธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, พระมหา
ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น, พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย—กรุงเทพฯ:
มหาบาลีวิชชาลัย, ๒๕๕๖.
๓๐๔ หน้า I. ชื่อเรื่อง
ISBN: 978-616-335-807-3

Download_Button.svg

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2556). ไวยากรณ์บาลีเบื้องต้น, พื้นฐานเพื่อการเรียนภาษาบาลีเป็นประเพณีของชาวไทย. นนทบุรี: นิติธรรมการพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: