เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย แปลโดย พระธัมมานันทมหาเถร-วัดจากแดง

เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย

ชื่อหนังสือ : เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย
ISBN : 978-616-478-613-4
จัดพิมพ์โดย: วัดจากแดง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
แปล : พระธัมมานันทมหาเถร
ออกแบบปก : คุณชัยโย ทองหมื่นไวย์
วัน/เดือน/ปีพิมพ์ : พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
สถานที่พิมพ์ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

จัดพิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทาน เพื่อถวายเป็น “อาจริยบูชา” เนื่องในงานปลงสรีรสังขารหลวงพ่อ “พระธัมมานันทมหาเถร” อดีตเจ้าอาวาสวัดท่ามะโอ และอาจารย์ใหญ่สำนักเรียนวัดท่ามะโอ จ.ลำปาง โดย คณะสงฆ์วัดจากแดง และสาธุชนร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

 

การอ้างอิง:

พระธัมมานันทมหาเถร. (2561). เนตติหารัตถทีปนี อุปจาร และ นย. กรุงเทพฯ: หจก.ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


หนังสือเรียนไวยากรณ์ภาษาบาลี:


หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: