วัดจากแดง วันมาฆบูชา 2562

มาฆบูชา ๑๖-๑๙ กุมภาพันธ์ วัดจากแดง

มาฆบูชา-วัดจากแดง 2562

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2216206855097466&type=1&l=abca5c25fa

 

Magha Puja Day is one of the most important Buddhist celebrations which falls on the full moon day of the third lunar month (about last week of February or early of March).
วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาลนา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 (ประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคม)

This day marks the great four events that took place during Lord Buddha’s lifetime, namely;
วันนี้ เป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล กล่าวคือ

1250 Buddhist monks from different places came to pay homage to Lord Buddha at Valuwan Vihara in Rajgaha, the capital of Magaha State, each of his own initiative and without prior notification or appointment.
ภิกษุจำนวน 1,250 รูปจากที่ต่างๆกันเดินทางมาเองโดยมิได้นัดหมายแต่ประการใด เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เวฬุวันวิหาร ในกรุงราชคฤห์ เมืองมคธ

all of them were the enlightened monks (or Arahantas)
ภิกษุทั้งหมดล้วนแต่เป็นผู้ได้บรรลุพระอรหันต์แล้วทุกองค์

all of them had been individually ordained by Lord Buddha himself (Ehi Bhikkhu)
ภิกษุเหล่านั้นล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งสิ้น

They assembled on the full moon day of the third lunar month.
วันนั้นเป็นวันเพ็ญ เดือนมาฆะ

On the evening of that day, Lord Buddha gave the assembly a discourse “Ovadha Patimokha” laying down the principles of His Teachings summarised into three acts, i.e. to do good, to abstain from bad action and to purify the mind.
ในตอนเย็นของวันนั้น พระพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาฏิโมกข์” อันเป็นหลักสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนา เป็นพระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง นั่นคือ ทำความดี, ละเว้นความชั่ว, และทำใจให้บริสุทธิ์ (Trip, 2558)

การอ้างอิง

Khao Yai Trip. (28 พฤษภาคม 2558). วันมาฆบูชาภาษาอังกฤษ (Maghapuja Day). เข้าถึงได้จาก เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี: https://english-jojosung.blogspot.com/2015/02/MaghaPujaDay.html