กัจจายนสูตรแปล พระมหาธิติพงศ์-กัจจายนสุตตปาฐะ

กัจจายนสุตตปาฐะ คำแปล พร้อมอุทาหรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

กัจจายนสูตรแปล พระมหาธิติพงศ์-กัจจายนสุตตปาฐะกัจจายนสุตตปาฐะ คำแปล พร้อมอุทาหรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

ชื่อหนังสือ: กัจจายนสุตตปาฐะ คำแปล พร้อมอุทาหรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ ๒)
ISBN: 978-616-374-466-1
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหากฤษดา โอภาโส, พระวัชรพล ปิยสีโล
จำนวนหน้า: ๓๐๗ หน้า
พิมพ์ครั้งที่ ๒: สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2560). กัจจายนสุตตปาฐะ คำแปล พร้อมอุทาหรณ์ (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: