ประตูสู่ชาดก

ประตูสู่ชาดก

ประตูสู่ชาดกหนังสือ ประตูสู่ชาดก จัดทำขึ้นเพื่อผู้สนใจศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับชาดก สามารถเลือกอ่านได้อย่างสะดวก ใช้เป็นคู่มือในการศึกษาชาดก โดยนำเสนอวิธีการค้นหาและศึกษาชาดก เช่น การจัดประเภท การจัดหมวดหมู่และอ่านเพิ่มเติมจากการอ้างอิงกับเรื่องอื่นๆ รวมถึงการแสดงบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องในชาดก เช่น พระสารีบุตร พระโมคคัลลานะ พระอานนท์ พระมหากัสสปะ เป็นต้น

แต่งโดย:

คณะทำงานคู่มือศึกษาชาดก วัดจากแดง 184 หน้า พิมพ์ที่: หอไตรการพิมพ์ พิมพ์ครั้งที่: 1 ปีที่พิมพ์: 2555 พระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก อัคคมหาบัณฑิต (ที่ปรึกษาคณะทำงาน)

การอ้างอิง:

คณะทำงานคู่มือศึกษาชาดก วัดจากแดง. (2555). ประตูสู่ชาดก. กรุงเทพฯ: หอไตรการพิมพ์.