ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 3

ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค๑ ยมกวรรค (เล่ม๓)

ธรรมบท ภาค1 ยมกวรรค เล่ม 3ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ ยมกวรรค เล่ม ๓

ชื่อหนังสือ: ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ ยมกวรรค เล่ม ๓
ISBN:
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาพิเชษฐ์ เตชธมฺโม, พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร พระมหามงคลรัตน์ กนฺตสีโล, พระพัชรพล ปิยสีโล คุณปุณณภา ศุภชวาลพร, คุณวิไล สีสรรพ์ คุณพรพิมพ์ กิจสิริพันธ์
พิมพ์ครั้งแรก: มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค ๑ ยมกวรรค เล่ม ๓. กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: