ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๖-จิตตวรรค

ธรรมบทอรรถกถา แปลและสัมพันธ์ ภาค๒ จิตตวรรค (เล่ม๖)

ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์-ภาค๒-เล่ม๖-จิตตวรรคธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ จิตตวรรค (เล่ม ๖)

ชื่อหนังสือ: ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ จิตตวรรค (เล่ม ๖)
ISBN: 978-616-478-718-6
แปลและสัมพันธ์: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
ตรวจทาน: พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระมหาพิริยะ ภูริญาโณ, พระมหาสังคีต สงฺคีตวโร, พระมหาธันวา สนฺตจิตฺโต, พระมหาพัชรพล ปิยสีโล, สามเณรนนธวัช เถาว์ทุมมา, คุณวิไล สีสรรพ์ และคุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งแรก: พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). ธรรมบทอรรถกถาแปลและสัมพันธ์ ภาค ๒ จิตตวรรค (เล่ม ๖). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: