งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ-พระอาคันตุกะ-วัดจากแดง

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ-พระอาคันตุกะ-วัดจากแดง

งานฉลองกุฎิรับรองพระเถระ พระอาคันตุกะ และสดับพระธรรมเทศนา