โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelf

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5 โครงสร้างภาษาบาลี 3 วิธีการแปลอรรถกถา พิมพ์ครั้งที่ 2

โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๕_shelfโครงสร้างภาษาบาลี 3 วิธีการแปลอรรถกถา (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 5) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔)
ISBN: 978-616-374-427-2
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์
ตรวจทาน: พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระอภิรักษ์ สุทฺธจิตฺโต, พระพัชรพล ปิยสีโล, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.2557
พิมพ์ครั้งที่ 2: พฤศจิกายน พ.ศ.2561
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). โครงสร้างภาษาบาลี ๓ วิธีการแปลอรรถกถา, ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๕. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: