โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๔-cover

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 4 โครงสร้างภาษาบาลี 2 พิมพ์ครั้งที่ 2

โครงสร้างภาษาบาลี-๒-ทักษะการใช้ภาษาบาลี-๔-coverโครงสร้างภาษาบาลี 2 (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 4) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างภาษาบาลี ๒ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔)
ISBN: 978-616-374-465-4
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์
ตรวจทาน: พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระอภิรักษ์ สุทฺธจิตฺโต, พระพัชรพล ปิยสีโล, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.2557
พิมพ์ครั้งที่ 2: มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). โครงสร้างภาษาบาลี ๒ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๔ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: