โครงสร้างบาลี1 ทักษะการใช้บาลี3

ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3 โครงสร้างภาษาบาลี 1 พิมพ์ครั้งที่ 2

โครงสร้างบาลี1 ทักษะการใช้บาลี3โครงสร้างภาษาบาลี 1 (ทักษะการใช้ภาษาบาลี 3) (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561)

ชื่อหนังสือ: โครงสร้างภาษาบาลี ๑ (ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓)
ISBN: 978-616-374-424-1
รวบรวมและเรียบเรียง: พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, อาจารย์นิมิตร โพธิพัฒน์
ตรวจทาน: พระมหาจรุณ จารุวณฺโณ, พระอภิรักษ์ สุทฺธจิตฺโต, พระพัชรพล ปิยสีโล, คุณปุณณภา ศุภชวาลพร
พิมพ์ครั้งแรก: เมษายน พ.ศ.2557
พิมพ์ครั้งที่ 2: มิถุนายน พ.ศ.2561
พิมพ์ที่: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์

 

การอ้างอิง:

พระอาจารย์มหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ. (2561). โครงสร้างภาษาบาลี ๑ ทักษะการใช้ภาษาบาลี ๓ . (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประยูรสาส์นไทย การพิมพ์.


 

 

รวมหนังสือเรียน หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี

โดย พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระอาจารย์ต่วน)

 

 

 

หนังสือเสริมทักษะการใช้ภาษาบาลี: