ธรรมบรรยายชุด สัมมนาพระวินัย ครั้งที่ ๑๐ ที่วัดจากแดง ปี ๒๕๔๙ (MP3)