วารสารโพธิยาลัย 42

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๔๒

วารสารโพธิยาลัย 42

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 42 เดือนพฤศจิกาน 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง