วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 38

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๓๘

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 38

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 38

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง