วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 37

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๓๗

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 37

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 37

ประจำเดือนมิถุนายน 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง