วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 36

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๓๖

วารสารโพธิยาลัย 36

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 36

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง