วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 31

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๓๑

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 31-ธันวาคม 2561

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 31

ประจำเดือนธันวาคม 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง