วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 33-กุมภาพันธ์ 2561

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ ๓๓

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 33-กุมภาพันธ์ 2561

วารสารโพธิยาลัย ฉบับที่ 33

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พนิตา อังจันทรเพ็ญ-บรรณาธิการ ประสานงาน-พระครูประคุณสรกิจ หรือ พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท และคณะสงฆ์วัดจากแดง