มาฆบูชา 2561-บวชเนกขัมมะ

มาฆบูชา 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561

มาฆบูชา 2561-บวชเนกขัมมะ

 

กิจกรรมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๗  กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๖๑

กำหนดการ
๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
13.00 น. พิธีรับศีล ๘ และรับโอวาท

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
08.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า (สวดสรภัญญะ)
09.30 น. ฟังธรรมเรื่อง “ความสำคัญของวันมาฆบูชา ”
13.00 น. ฟังธรรมบรรยาย “ หัวใจพระพุทธศาสนา ” โดย พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร
18.30 น. ฟังเทศนาเรื่อง โอวาทปาติโมกข์
19.30 น. เวียนเทียนรอบพระเจดีย์สมันตมหาปัฏฐาน

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
06.00 น. ลาศีล ๘

สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-462 5928,  02-464 1122

วัดจากแดง ถนนเพชรหึงษ์ ซอย ๑๐ ตำบลทรงคะนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ