ตอบปัญหาธรรม “โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ ๘” โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ตอบปัญหาธรรม โดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ ๘” หลักสูตรจิตตภาวนา แสดงธรรมเทศนาโดย พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาส วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โครงการ จิตตภาวนา ณ ห้องจวงจันทร์ สิงหเสนี อาคารสิริ กรินชัย ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ เพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ บางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐

ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพ ธนาคารเกียรตินาคิ จำกัด (มหาชน) และมูลนิธิเกียรตินาคิน, กองทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์, คุณเทวี เทพประชาและครอบครัว, คุณธิติมา วงศ์ไวโรจน์และครอบครัว, กลุ่มบริษัท ที.เอ็น.กรุ๊ป., คุณเสาวณีย์ ศรีวิจิตรานนท์


ติดตามหลักสูตรปฏิบัติธรรมและกิจกรรมของ ย.พ.ส. : จิตภาวนา จิต ภาวนา 


การอ้างอิง:

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. (2560, 28 พฤศจิกายน). พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร “โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ 8 และตอบปัญหาธรรม” [วีดีโอ]. YouTube. https://youtu.be/Y6HawDQTc1c

โยนิโสมนสิการ มรรคมีองค์ ๘ พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร หลักสูตรจิตตภาวนา ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ย.พ.ส.