สนใจสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรพระไตรปิฎกพื้นฐาน (๑ ปี)*

สมัครเรียน หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา

คลิก: โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกศึกษา วิชาพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ และ ปาฬิสิกขา

สนใจสมัครเข้าศึกษาในโครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกพื้นฐาน (๑ ปี)

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎก ได้อย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการค้นคว้าพระไตรปิฎก เชื่อมโยงกับอรรถกถา และฎีกา ตลอดจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามพระไตรปิฎก
๓. เพื่อผลิตบุคลากรและครู อาจารย์ ผู้บริบูรณ์ด้วยความรู้และคุณธรรม มีความสามารถในการเผยแผ่คำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาได้ตรงตามพระไตรปิฎก

อาจารย์ผู้สอน/คุณวุฒิทางการศึกษา
๑. พระอาจารย์มหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, มัชฌิมอาภิธรรมิกตร, โสตุชนปันตี (บาฬีไวยากรณ์ชั้นสูง) สาสนธชธัมมาจริยะ
๒. พระอาจารย์ปญญานันทะ ธรรมาจริยะ, B.A., M.A. ปริญญาโท จากประเทศศรีลังกา
๓. พระอาจารย์มหาบุญชู อาสโภ น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, จูฬอาภิธรรมิกโท, ความรู้พระอภิธรรมมูลนิธิแนบมหานีรานนท์, อนุปริญญา
๔. พระมหากฤษดา โอภาโส น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, โสตุชนปันตี (บาฬีไวยากรณ์ชนสูง)
๕. พระอาจารย์มหาการุณย์ กุสลนนฺโท น.ธ.เอก, ป.ธ.๓, ปริญญาตร
๖. อาจารย์น้อม ดาดขุนทด น.ธ.เอก, ป.ธ.๖, โสตุชนปันตี วัดหาดใหญ่สิตาราม, ปริญญาตร (ศษ.บ.)
๗. อาจารย์ซอ ไต้ทูน สามเณรจ่อ (ศากยสีหะ) ปฐมจ่อ ธัมมาจริยะ

ที่ปรึกษาโครงการ

๑. พระครูธรรมธรสุมนต์ (นนฺทิโก) อัคคมหาบัณฑิต มหาปัฏฐานโกวิทาจารย์ เจ้าอาวาส วัดจากแดง
๒. อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา (รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง) อดีตเคยเป็นรองศาสตรา-จารย์ประจำคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. นายอมเรศ  ศิลาอ่อน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ๔ สมัย
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศ-ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
๕. รองศาสตราจารย์ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์ โครงการปริญญาโท สาขาวิชาพุทธ-ศาสนศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เริ่มดำเนินการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐

เปิดรับสมัครนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม – ๒๐ เมษายน
๒๕๖๐ และเปิดเรียนภาคการศึกษาในวันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 • ภาคการศึกษาที่ ๑ เปิด วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
  ปิด วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
 • ภาคการศึกษาที่ ๒ เปิด วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  ปิด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

 นักศึกษาลงชื่อสมัครแล้วต้องมารายงานตัวที่วัดจากแดง ก่อนวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เพื่อ
รับทราบระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ และเพื่อทางสถาบันจักได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
เข้ามาเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนี้ต่อไป

  • ๑. พระภิกษุสามเณร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบาฬีชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก (๓ ปี) จากสถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง หรือผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบาฬีชั้นสูง ๔ คัมภีร์ จากสำนักเรียนอื่น ๆ และมีพื้นฐานความรู้พระอภิธรรม
   ๒. พระภิกษุสามเณรผู้มีความประพฤติเรียบร้อยดีงามตามพระธรรมวินัย สามารถปฏิบัติตามกฎกติกาของทางสถาบันได้ เป็นผู้มีความตั้งใจจริงและมีความขยันหมั่นเพียรศึกษาจนจบหลักสูตร เพื่อเป็นศาสนทายาทผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ นี้ รับสมัครนักศึกษา จำนวน ๕๐ รูป
   สำหรับพระภิกษุสามเณรหรือฆราวาสผู้มีคุณสมบัติไม่ครบตามกำหนด ให้สมัครเป็นนักศึกษาสมทบ สามารถเข้ารับฟังการบรรยายในชั้นเรียนหรือทางสื่อการศึกษาทางไกลก็ได้

*ส่งใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
ติดต่อสอบถามได้ที่ : วัดจากแดง โทร. ๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘ โทรสาร ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑
พระมหาบุญชู อาสโภ โทร. ๐๙๕-๕๑๒-๘๗๘๔
พระมหาการุณย์ กุสลนนฺโท โทร. ๐๘๓-๐๔๔-๒๑๗๒
นายน้อม ดาดขุนทด โทร. ๐๙๑-๘๐๑-๖๒๖๖

สมัครด้วยตนเองที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถนนเพชรหึงษ์ ซอยเพชรหึงษ์ ๑๐ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒


โพสอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง:

หลักสูตรบาฬีไวยากรณ์ชั้นสูงเพื่อพระไตรปิฎก