3 มีนาคม 2560 พิธีถวายหนังสือภิกขุปาติโมกข์

3 มีนาคม 2560 อุบาสก อุบาสิการ่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดพิมพ์หนังสือ” ภิกขุปาติโมกข์แปล” มอบให้กับพระภิกษุ โดย มีพระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (พระมหาต่วน) ผู้รวบรวมและเรียบเรียง เป็นผู้นำมอบหนังสือให้กับพระภิกษุสงฆ์จากหลากหลายวัดที่มาร่วมงาน รวมถึงญาติโยมที่มาร่วมพิธี ในงานพิธี มรรคทายก โยมอาจารย์ณัฐศักดิ์ กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ท่านอาจารย์พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ
นำเจริญพระพุทธมนต์ คณะสงฆ์วัดจากแดง ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ โฆษกภายในงาน พระมหาธีรวัฒน์ โอภาโส และพระมหาฟูกิจ ชุติปญฺโญ