พิธีถวายประกาศนียบัตร “บาฬีเพื่อพระไตรปิฏกเบื้องต้น ชั้นโสตุชนปันติ (ชั้นนักศึกษา) รุ่น ๓”

พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ (อ.ต่วน) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร บาฬีเพื่อพระไตรปิฏกเบื้องต้น ชั้นโสตุชนปันติ (ชั้นนักศึกษา) รุ่น ๓” และให้โอวาสแก่ลูกศิษย์มีใจความว่า “อย่าได้รู้สึกอาย ที่จะบอกให้ใครๆ รู้ว่าเรียนจบหลักสูตรบาฬีใหญ่ จากสถาบันโพธิยาลัย วัดจากแดง ที่สอนโดยผม (พระมหาธิติพงศ์ อุตฺตมปญฺโญ, พระอาจารย์ต่วน) เพราะคิดว่าตนเองยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจอะไร ก็ขอบอกว่าไม่เป็นไร เท่าที่ทุกท่านได้เพียรพยายาม เรียนบาฬีมาตลอดหลักสูตรจนจบ ๓ ปี ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ และที่สำคัญยิ่งกว่าคือ ความประพฤติ ขอทุกท่านจงเป็นผู้ประพฤติดี…”   ให้ไว้เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐