ร่วมเป็นเจ้าภาพ เทศน์ทศชาติ

 เนื่องจากวัดจากแดงมีพระภิกษุ ๑๐๐ กว่ารูป ที่มาศึกษาพระไตรปิฎกและภาษาบาลีขั้นสูง จนทางวัดได้รับรางวัลการศึกษา การพัฒนา ดีเด่นมากมายหลายรางวัล และยังคงรักษาวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อจะสร้างพระพูดได้ สามารถพูดธรรมะถูกต้อง ไม่บิดเบือนคำสอนของพระพุทธเจ้า จนทำให้ที่พักและตึกเรียนไม่เพียงพอต่อจำนวนพระภิกษุ จึงได้หาทุนและเงินบริจาคเพื่อสร้างอาคาร โดยได้ทำการวางศิลาฤกษ์เพื่อสร้างศาลาทำบุญไปจนแล้วเสร็จ และทำการซื้อที่ดินเพื่อขยายเนื้อที่วัดออกไปทางด้านข้าง ซึ่งยังจะต้องใช้ปัจจัยจำนวนมาก รวมทั้งการสร้างเรือนรับรองภิกษุอาคันตุกะ ทางคณะจึงได้จัดให้มีการเทศน์ทศชาติขึ้น ๑๓ กัณฑ์ ซึ่งมีสาระประโยชน์มากมาย และเพื่อเป็นการเพิ่มพูนปัญญาบารมีของเราทั้งหลายด้วย.

 

 


กำหนดการ
๑๑ มี.ค.๖๐
สาธุชนพร้อมกันที่วัดจากแดง เพื่อร่วมตกแต่งสถานที่สำหรับการเทศน์ทศชาติ บนศาลาสุธัมมาฯ
๑๒ มี.ค.๖๐
๘.๑๕ น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม
๘.๓๐ น. อารัมภกถาและเตมิยชาดก
๙.๑๕ น. มหาชนกชาดก
๑๐.๐๐ น. สุวรรณสามชาดก
๑๑.๐๐ น. ร่วมถวายภัตตาหารเพล
๑๒.๓๐ น. เนมิราชชาดก
๑๓.๑๕ น. มโหสถชาดก ตอนที่ ๑
๑๔.๐๐ น. มโหสถชาดก ตอนที่ ๒
๑๔.๔๕ น. มโหสถชาดก ตอนที่ ๓
๑๕.๓๐ น. ภูริทัตชาดก
๑๖.๑๕ น. จันทกุมารชาดก
๑๗.๐๐ น. มหานารทกัสสปชาดก
๑๗.๔๕น. วิธุรชาดก
๑๘.๓๐ น. เวสสันดรชาดก
๑๙.๑๕ น. สรุป
(หมายเหตุ เวลาในการเทศน์เป็นการประมาณการ อาจจะช้าหรือเร็วกว่าที่กำหนดไว้ ขอให้พระองค์เทศน์และท่านเจ้าภาพเตรียมพร้อมตลอดเวลา)

เรียนท่านสาธุชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
๑. ผ้าไตรจีวร ๑๓ ชุด
๒. ขนม ๙ อย่าง
๓. ผลไม้ ๙ อย่าง
๔. เครื่องตกแต่ง ฉัตร ธง
โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาสะพานควาย เลขที่บัญชี ๐๑๓-๑-๔๒๕๔๐-๒ นางอิศริยา นุตสาระ และเข้าร่วมถวายด้วยตนเอง หรือจัดซื้อหามาด้วยตนเองก็ได้

รายนามเจ้าภาพเทศน์ทศชาติ
– อาจารย์ปิยะจิต-ร.ศ.นิคม ทาแดง, คุณผกาศรี
เล็กสกุลชัย และพ.อ.ญ.เต็มดวง นุตทัศน์
– อ.อิศริยา นุตสาระ,คุณพรกมล รัตนพงษ์มณี, คุณอลิสลา สว่างวรรณ์ และคุณอรพินท์ ศิริศิลป์
– คุณชยุต เชาว์สมภพและครอบครัว
– ครอบครัวบวรวัฒนวานิช
– ครอบครัวมาตุกุล และ คุณรุ่งเรือง รื่นรมย์
– คุณเกศินี พงศ์วิจิตพันธุ์, คุณกานต์สินี ปิยะทัศน์ณิชกุล , คุณทัศนีย์ พัฒนะ และคณะนักศึกษาพระอภิธรรมบ้านประดิพัทธ์
– คุณสรณา จิรารัตน์สกุล และชมรมพุทธธรรมรามคำแหง
– คุณแสงโสม บุญคุ้มสวัสดิ์ และพนักงานบริษัท ฮันเตอร์กรุ๊ป จำกัด
– ดร.ธัญญารัตน์ ปาณะกุล , รศ.ดร.นฤมล มารคแมน
– คุณอัคราพร คูหารังษีและพี่น้อง,คุณสมลักษณ์ แซ่ไหล และ คุณอัญชลี บูรณะดี
– คุณสุรีย์ อภิธนสมบัติ
– คุณจรีวรรณ โรจนนาค และ ร.อ.สุรพล เยาวสุต
– คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ และ คุณมณีรัตน์ เหล่าสุนทร

เส้นทางไปวัดจากแดง
ถนนเพชรหึงษ์ ซอย๑๐ ตำบลทรงคะนอง อำเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
www.watchakdaeng.com , www.bodhiyalai.org
e-mail : [email protected]
เส้นทางรถเมล์
สาย ๖ บางลำภู – พระประแดง
สาย ๘๒ สนามหลวง – พระประแดง
สาย ๑๓๘ หมอชิต – พระประแดง
แล้วต่อรถเมล์เล็กสายพระประแดง – บางกอบัว
เส้นทางรถยนต์ ที่ไปบรรจบกับถนนพระราชวิริยาภรณ์
๑. ลงจากสะพานพระราม ๙ มุ่งตรงถนนสุขสวัสดิ์ เลี้ยวซ้ายตรงป้ายพระราม ๓ (ปู่เจ้าสมิงพราย) ชิดซ้ายเข้าทางขนานสุดถนน เลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราชวิริยาภรณ์ จะพบซุ้มประตูเหมือนศิลปะเขมร วัดไพชยนต์พลเสพย์ เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ผ่านวัดทรงธรรม เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรหึงษ์ ซอย เพชรหึงษ์ ๑๐ (วัดจากแดง)
๒. ราษฎร์บูรณะ มุ่งตรงวัดจากแดง ถนนราษฎร์บูรณะ ไปยังถนนพระราชวิริยาภรณ์ มุ่งไปวัดจากแดง (ดูคำบรรยายในข้อ ๑)