ขอเชิญร่วมฟังพระธรรมเทศนา “คาถาธรรมบท” (๑๗ กัณฑ์) เสาร์ ๑๖ ธ.ค. ๖๐

ฟัวัดจากแดง ฟังธรรมงเทศน์คาถาธรรมบทแล้วได้อะไร ?

 1.  ได้รู้ว่าพระเณรท่านเรียนอะไร
 2.  มีประโยชน์กับสังคมอย่างไร
 3.  รักษาพระศาสนาได้อย่างไร
 4.  พระพุทเจ้าใช้เทศน์โปรดใคร
 5.  คนฟังในยุคนั้นได้อะไรจากการฟัง
 • 5/1. ได้เข้าใจชีวิตจิตตั้งมั่นในพระรัตนตรัย
 • 5/2. ได้บรรลุพระโสดาบันเป็นต้น
 • 5/3. ได้บรรลุพระอรหันต์ พร้อมท้ังปฏิสัมภิทาสี่

และได้อานิสงส์ของการฟังธรรม 5 อย่าง

 1. ได้ฟังที่ยังไม่เคยฟัง
 2. ได้ความกระจ่างชัดในสิ่งที่เคยฟังแล้ว
 3. จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใส
 4. ทำลายความสงสัยได้
 5. เกิดสุต-จิตนา-ภาวนามยปัญญา