สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ประยุทธ์ ปยุตฺโต-วัดจากแดง

ขอกราบสักการะการมาเยือนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เยี่ยมชมวัดจากแดง

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ประยุทธ์ ปยุตฺโต-วัดจากแดง

สืบเนื่องจากพระพุทธโฆษาจารย์ มีเมตตามาเยี่ยมศพคุณแม่ปัทมา หรรษชัยนันท์ เป็นโยมแม่ของพระครูประคุณสรกิจ (พระมหาการุณย์) พระครูในฐานานุกรมของท่าน ที่มาเรียนที่วัดจากแดง บำเพ็ญกุศล ๕ วัน ๑๖-๒๐ ธ.ค. จึงเป็นที่มาของการให้การต้อนรับ และขอกราบสักการะการมาเยือนของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เยี่ยมชมวัดจากแดง ห้องเรียนอาคารต่างๆ และห้องสมุดโพธิยาลัย ซึ่งภายในห้องสมุดได้เก็บรวบรวมหนังสือที่ท่านเขียนไว้ให้นักศึกษาได้มาค้นคว้าวิจัยเป็นจำนวนมาก

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-ประยุทธ์ ปยุตฺโต-วัดจากแดง