โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน (900 ชั่วโมง)

590627_Meeting_900hr

โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน (๙๐๐ ชั่วโมง) สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง

ขอขอบคุณ ภาพโดย “ภรณี/ครู แว่นฟ้า”

รับสมัครพระภิกษุสามเณรและฆราวาสผู้จบหลักสูตรบาลีชั้นสูง ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เริ่มเปิดเรียนภาคการศึกษาที่ ๑ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ภาคการศึกษาที่ ๑ เริ่มเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ ๒ เริ่มเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคม หยุดเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันธรรมสวนะ ๑๕ ค่ำ

ส่งใบสมัครหรือสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันโพธิยาลัยวัดจากแดง ๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐ ต.ทรงคนอง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ : วัดจากแดง โทร. ๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘ โทรสาร ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑
หรือ คุณรัฐการ ปิ่นแก้ว โทร. ๐๘๖–๗๗๕-๖๒๕๐

ดาวน์โหลดใบสมัคร:

คู่มือ ตำรา-โครงการศึกษาพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน 900 ชั่วโมง

 

โครงการศึกษาพระบาฬีพระไตรปิฎก หลักสูตรพระไตรปิฎกขั้นพื้นฐาน (900 ชั่วโมง)