3-4 ส.ค. 59 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ”

พระอาจารย์ฝ่ายที่รับผิดชอบในการทำสื่อประชาสัมพันธ์ของวัดจากแดงร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อประเภทต่างๆ” ณ ห้อง 5209 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 3-4 สิงหาคม 59 เวลา 08:00 -16.00 น.

วันที่ 3 ส.ค. 59
อ.ธีระพงษ์ โสดาศรี “การวางแผนการผลิตสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์”
อ.ชนาภา หนูนาค “การเขียนข่าวประชาสัมพันธ์”
รศ.ธีรารักษ์ โพธิสุวรรณ “หลักการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงเพื่อการประชาสัมพันธ์”