ทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนเพื่อการศึกษาพระปาฬีและพระไตรปิฎก วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระไตรปิฎก วันอาทิตย์ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ (ร่วมถวายผ้าป่าฯ ในเวลา ๑๐.๐๐ น.)

page900hpdr_1

๑. บริจาคโดยตรงด้วยตนเองที่ประชาสัมพันธ์วัดจากแดง ซึ่งท่าน จะได้มีโอกาสเห็น และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของวัด

๒. บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนการศึกษา พระไตรปิฎก ธนาคารกรุงเทพ สาขาพระประแดง ชื่อบัญชี การศึกษาบาลีเพื่อพระไตรปิฎก เลขที่ ๑๒๕-๔-๔๗๔๖๙-๓ เพื่อนำเงินไปสนับสนุนโครงการศึกษา พระบาฬีพระไตรปิฎก (เมื่อโอนแล้วกรุณาแฟกซ์ ไปที่ ๐๒-๔๖๒-๕๙๒๘ เขียนกำกับ “พระบาฬีพระไตรปิฎก” พร้อมแนบที่อยู่ผู้บริจาค เพื่อส่งใบอนุโมทนา
๓. บริจาคโดยร่วมกันทอดผ้าป่าสามัคคีและร่วมกันถวาย ที่วัดจากแดง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ นี้ เวลา ๑๐.๐๐ น. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาตามกำหนดการของวัดที่แจ้งไว้ในแผ่น ประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร (โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๘๒-๑๗๘๙)
พระทิพากร อริโย (โทรศัพท์ ๐๙๐-๑๔๖-๕๙๔๙) หรือติดต่อโดยตรงที่วัดตามที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้

วัดจากแดง
๑๖ หมู่ ๖ ถ.เพชรหึงษ์ ซ.เพชรหึงษ์ ๑๐
ต.พระประแดง สมุทรปราการ ๑๐๑๓๐
โทรศัพท์ ๐๒-๔๖๔-๑๑๒๒, โทรสาร (FAX) ๐๒-๔๖๓-๖๑๙๑

page900hpdr_2

ติปิฎะกัง พุทธะวะจะนัง ปาเลตีติ ปาลิ (ปาฬี)
ภาษาที่รักษาไว้ซึ่งพระพุทธพจน์ คือพระไตรปิฎกชื่อว่าบาฬี
พระสัทธรรม พระสัมพุทธ จะเผยแผ่ พระธรรมแท้ ที่ประทาน ผ่านภาษา
มคธพากย์ บันทึกคำ พระสัมมา ไตรสิกขา เรียนหลัก ประจักษ์จริง
จะเผยแผ่ ผ่านพง ดงรกร้าง
ขยายทาง มรรคา ค่ายอดยิ่ง
ขยายภูมิ ความรู้ สู่ความจริง เพื่อสร้างสิ่ง สูงค่า ปัญญาคน

วัตถุประสงค์การทำโครงการพระปาฬีและพระไตรปิฎก
๑. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพระวินัยปิฎก พระสุตันตปิฎก และพระอภิธรรมปิฎกอย่างถูกต้อง
๒. เพื่อให้ผู้ศึกษามีความสามารถในการค้นคว้า พระไตรปิฎกเชื่อมโยงอรรถกถาและฎีกาตลอดจนสามารถ นำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามพระไตรปิฎก
๓. เพื่อผลิตบุคลากร ครูและอาจารย์ ผู้บริบูรณ์ด้วย ความรู้ และคุณธรรม มีความสามารถในการเผยแผ่ และสั่งสอน พระพุทธศาสนาได้ตรงตามพระไตรปิฎก

อานิสงส์การทอดผ้าป่า
๑. เป็นการช่วยเหลือทานุบารุงพระพุทธศาสนา เพราะ เมื่อพระสงฆ์ได้รับความสะดวกตามสมควร ก็จะได้เป็นกาลังสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา
๒. ได้ชื่อว่าเป็นการถวายทานแด่ท่านผู้ทรงศีล ซึ่งนับเป็นการบูชา ท่านผู้ทรงศีล-บูชาท่านผู้ควรบูชา และเป็นทานที่มีคุณค่าสูง
๓. เป็นการอบรมจิตใจของผู้บริจาคให้มีการเสียสละเพื่อ ประโยชน์ ส่วนรวม คือ พระพุทธศาสนาซึ่งเป็น หลักทางจิตใจของ ประชาชนในชาติสืบไป
๔. เป็นการส่งเสริมความมีสามัคคีธรรมของหมู่คณะ
๕. เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีความมั่นคง

คำสำคัญสำหรับสืบค้น: ทอดผ้าป่าสามัคคี ผ้าป่า ทอดกฐิน พิธี ทำบุญ พุทธศาสนา การทำบุญ ทำทาน บริจาค ทอดผ้าป่าสามัคคี เดือนไหน, กำหนดการทอดผ้าป่าสามัคคี ทอดผ้าป่าสามัคคี โรงเรียน, ทอดผ้าป่า คือ, ทอดผ้าป่าสามัคคี ภาษาอังกฤษ, การทอดผ้าป่ามีกี่ประเภท ทอดผ้าป่า ใช้อะไรบ้าง, พิธีทอดผ้าป่า, ทอดผ้าป่า ทอดกฐิน, วิธีการทอดผ้าป่า พิธีทอดผ้าป่า, ประวัติการทอดผ้าป่า ทอดผ้าป่าแถว, ต้นผ้าป่า, ซองผ้าป่า, ประวัติผ้าป่า,