ผู้นำชาวพุทธ ประกาศปฏิญญา จัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล

ผู้นำชาวพุทธ  ๘๕  ประเทศ  ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 2558  จัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล  เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพฯ

ประชุมวิสาขบูชาโลก_1

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานกล่าวธรรมกถาปิดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลก ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พ.ค. ๒๕๕๘ ภายใต้ข้อ “พระพุทธศาสนากับวิกฤติโลก” ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ภายใต้การดำเนินการของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) โดยมีผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ด้านพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายาน จำนวน ๑,๕๐๐ รูป/คน จาก ๘๕ ประเทศ และผู้เข้าร่วมประชุมจากไทย จำนวน ๓,๕๐๐ รูป/คน

พระพรหมบัณฑิต อธิการบดี มจร. ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดประชุม ได้ร่วมกันประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ๒๕๕๘ จำนวน ๑๐ ข้อ ดังนี้
๑. จัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากล เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒.จัดทำสหบรรณานุกรมทางพระพุทธศาสนา ระยะที่ ๑ ที่จะเชื่อมบรรณานุกรม พระไตรปิฎกทุกฉบับเข้าด้วยกันด้วยระบบออนไลน์ รวมทั้งจัดทำเว็บไซต์บรรณานุกรมที่ใช้เทคนิคชั้นสูง สำหรับพระไตรปิฎกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทั้งฉบับบาลีและฉบับแปล
๓. เพื่อแก้ไขวิกฤตของโลกทุกรูปแบบ กระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใส่ใจต่อหลักปฏิจจสมุปบาท ที่เกี่ยวกับการอิงอาศัยกันระหว่างสรรพสัตว์กับสรรพสัตว์ และกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มองโลกในแง่ดีว่า เราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส โดยอาศัยปัญญาและกรุณา
๔. กระตุ้นเตือนปัจเจกชนทุกคน โดยเฉพาะผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้ส่งเสริมการพัฒนาสตรีทั่วโลก
๕. กระตุ้นเตือนให้หน่วยงานรัฐบาลและองค์การนอกภาครัฐทั้งหมด ลงทุนด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมการศึกษาเจริญสติ ความหลากหลายด้านศาสนา คุณค่าทางจริยธรรมและการพัฒนาจิตใจ ให้แก่เยาวชนและสังคมส่วนรวม เช่น ส่งเสริมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าในประเทศไทย
๖. ส่งเสริมการพัฒนาจิตใจส่วนบุคคล และการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง ในระดับสังคม เศรษฐกิจ กฎหมายและการเมือง โดยอาศัยการใช้ชีวิตเรียบง่าย มีหลักจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อจะสร้างชุมชนมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศวิทยาแบบยั่งยืน ที่ใส่ใจถึงภาวะโลกร้อน และความเสื่อมโทรมทางสิ่งแวดล้อม เพื่อเกื้อหนุนให้เพื่อนมนุษย์อยู่ร่วมโลกกันได้ โดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน กระตุ้นเตือนให้ประชาคมโลกส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องการอิงอาศัยกันระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้มทางธรรมชาติ
๗. เรียกร้องให้มีความพยายามในการบรรเทาทุกข์ สำหรับภัยธรรมชาติและภัยแล้งต่างๆ เช่น การเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลเมื่อเร็วๆนี้ ซึ่งชุมชนชาวพุทธทั่วโลกได้ให้การช่วยเหลือ และกระตุ้นเตือนให้ชาวพุทธทั่วโลกร่วมกันระดมทรัพยากรมาปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ด้วยความกรุณา
๘. กระตุ้นเตือนให้รัฐบาลและภาคประชาชนในประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน หาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ล่อแหลมและระบบนิเวศที่เปราะบางในลุ่มแม่น้ำโขง
๙. สนับสนุนผู้นำชาวพุทธ ดำเนินการพบปะแลกเปลี่ยนกับศาสนาอื่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ ความปรองดอง ความเคารพ การสร้างสันติภาพ และความสามัคคี เพื่อสร้างสังคมที่เป็นปึกแผ่นยิ่งขึ้นภายในประชาคมอาเซียนและประเทศอื่นๆ
๑๐. เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม เช่น ยาเสพติดให้โทษ การใช้ความรุนแรงต่อคนกลุ่มน้อย และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว ให้ใช้หลักการที่มีอยู่ในนิกายต่างๆของพระพุทธศาสนา เช่น การเจริญสติ กรุณา ปัญญา ความรับผิดชอบต่อตนเอง ความเคารพต่อชีวิตและผู้คนทั้งหมด โดยไม่มีการแบ่งแยกเพราะสถานะทางสังคมและเพศ ยกตัวอย่างเช่น การสอนสติปัฏฐาน เพื่อแก้ไขพฤติกรรมของนักโทษ

ที่มา :

ผู้จัดการออนไลน์. (2558).  ข่าวสารบ้านเรา : ผู้นำชาวพุทธ 85 ประเทศ ร่วมประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ 2558 จัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล…       เข้าถึงได้จาก  http://m.manager.co.th/Dhamma/detail/9580000074665

สมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทยแห่งชาติ สำนักข่าว TBCNews. (2558).  ที่ประชุมวิสาขบูชาโลกในประกาศปฎิญญา     กรุงเทพฯ 58 แก้วิกฤติโลก.  เข้าถึงได้จาก  http://tbcnews.org/2015/05/30/